geodeticke prace

Geodetické práce v oblasti inžinierskej geodézie:

 • vyhotovenie polohopisných a výškopisných plánov pre projektové podklady,
 • vyhotovenie základných máp závodov,
 • vytyčovacie práce v stavebníctve,
 • porealizačné zameranie stavieb a vyhotovenie dokumentácie,
 • vytyčovanie a porealizačné zameranie inžinierskych sietí,
 • presné polohové a výškové pozorovanie deformácií a pohybov objektov,
 • technická nivelácia,
 • kontrolné merania.
Geodetické práce v oblasti katastra nehnuteľností:

 • geometrický plán na majetkoprávne usporiadanie,
 • GP na oddelenie a rozdelenie pozemkov,
 • GP na vyňatie z PPF a LPF,
 • GP na kolaudáciu,
 • GP na zameranie rozostavanej stavby,
 • GP na zriadenie vecného bremena,
 • identifikácia E-KN a C-KN parciel a skutkového stavu v teréne,
 • vytýčenie hraníc pozemkov,
 • všetky ostatné geodetické práce a služby podľa dohody.